Regulamin

§ I. POSTANOWIENIA OGÓLE

 1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania internetowego serwisu informacyjnego -   (zwanego w dalszej części regulaminu Serwisem).
 2. Działanie Serwisu ma na celu ułatwienie uprawnionym podmiotom dostępu do informacji określających prawa i obowiązki ubezpieczonych oraz dokumentów niezbędnych do przystąpienia do umów ubezpieczenia w możliwie najszerszym zakresie.
 3. Regulamin normuje obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora, jako podmiotu zarządzającego Serwisem oraz prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu związane z udostępnieniem informacji dotyczących grupowych umów ubezpieczenia lub innych usług oferowanych przez Administratora.
 4. Administratorem Serwisu jest Mentor S.A. z siedzibą w Toruniu przy ulicy Szosa Chełmińska 177-181, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031423, NIP 956-00-03-240, o kapitale zakładowym w wysokości 784 628,00 zł (wpłaconym w całości), będąca brokerem ubezpieczeniowym. Administrator Serwisu jest jednocześnie jego operatorem.
 5. Użytkownikiem Serwisu jest osoba fizyczna uprawniona do przystąpienia do umów ubezpieczenia, o których informacje zawarte są na stronie Serwisie lub korzystania z usług dostępnych w Serwisie.
 6. Prawem mającym zastosowanie do niniejszego Regulaminu oraz do objętych nim czynności, związanych z przystąpieniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia oraz świadczenia usług jest prawo polskie.
 7. Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy Mentor S.A. a Użytkownikiem  jest język polski.
 8. Warunkiem koniecznym do korzystania z serwisu jest zapoznanie się i akceptacja postanowień Regulaminu.
 9. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964r.– Kodeks cywilny , ustawy z  15 grudnia 2017r. o dystrybucji ubezpieczeń oraz innych stosownych aktów prawnych.

§ II. ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Za pomocą strony Serwisu nie jest możliwe dokonywanie jakichkolwiek czynności prawnych w tym między innymi zawieranie umów ubezpieczenia lub składanie oświadczeń woli wobec Mentor S.A. lub ubezpieczyciela.
 3. Administrator Serwisu, w ramach jego prowadzenia, działając na podstawie zawartych umów zlecenia brokerskiego, udostępnia Użytkownikom w szczególności  dokumenty, wzory dokumentów i informacje (zwane dalej: Materiałami) umożliwiające przystąpienie do umowy ubezpieczenia lub skorzystania z usług dostępnych w Serwisie.
 4. Materiały, niezamieszczone na stronie Serwisu, a dotyczące czynności niezbędnych do przystąpienia do umowy ubezpieczenia i innych istotnych warunków, związanych z usługami oferowanymi przez Mentor S.A. udostępniane są zgodnie z zasadami określonymi przez Mentor S.A. Użytkownik nie jest uprawniony do żądania poszerzenia zakresu Materiałów zamieszczanych na stronie Serwisu.
 5. Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu otrzymuje także dostęp do danych osób udzielających szczegółowych informacji związanych z przystąpieniem do umowy ubezpieczenia lub skorzystania z usług przez konkretnego Użytkownika oraz jego roszczeniami wynikającymi z umów, opisanych w Serwisie.
 6. Korzystanie z Serwisu nie powoduje powstania jakichkolwiek zobowiązań po stronie Mentor S.A. wobec Użytkownika.

§ III. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest podczas korzystania z Serwisu do zastosowania się do procedur określonych przez Administratora.
 2. Użytkownik uprawniony jest do uzyskania informacji związanych z umowami ubezpieczenia opisanymi na stronie Serwisu od wskazanych osób lub w inny sposób określony na stronie Serwisie.
 3. Dostęp Użytkownika do Materiałów obejmuje także możliwość ich zapisywania na nośnikach informacji, z których korzysta Użytkownik.

§ IV. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

 1. Administrator zobowiązany jest zamieszczać na stronie serwisu aktualne Materiały w zakresie pozwalającym Użytkownikowi zweryfikować warunki umów ubezpieczenia, do których przystąpienia jest uprawniony lub dostępnych dla niego usług.
 2. Określenie zakresu i sposobu zamieszczania Materiałów jest obowiązkiem Administratora, wykonywanym zgodnie z zastrzeżeniami określonymi w § II ust. 4 regulaminu.
 3. Administrator, uwzględniając zakres świadczenia usług na rzecz Ubezpieczających, uprawniony jest do zamieszczania dodatkowych aplikacji, materiałów oraz informacji związanych z przystąpieniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia. Jeżeli sposób korzystania z takich aplikacji, materiałów oraz informacji będzie odmienny niż określony w regulaminie, Administrator zamieści na stronie serwisu opis sposobu postępowania, jeżeli okaże się to konieczne.

§ V. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Do korzystania z Serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 23.0 lub wyższej, Opera w wersji 11.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 23.0 lub wyższej, lub Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 9.0. Microsoft EDGE, z włączoną obsługą plików Cookies oraz obsługą języka Javascript. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek, niespełniających tego wymogu, Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Administrator udostępnia mechanizmy informatyczne w celu realizacji określonych w regulaminie czynności związanych z usługami pośrednictwa świadczonymi przez Mentor S.A.

§ VI. POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu utrzymania sesji Użytkownika Serwisu.
 5. W ramach Serwisu stosowany jest "sesyjny" (session cookies) rodzaj plików cookies. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. W ramach Serwisu stosowane są "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

§ VII. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. W przypadku korzystania z Serwisu niezgodnie z regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Administrator powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach, z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Administratora, ze względów bezpieczeństwa, konieczności wykonania prac konserwacyjnych oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Administratora.
 3. Administrator ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami regulaminu.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, wynikających z niniejszego regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Administrator nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa).
 7. W przypadku wystąpienia siły wyższej dostęp do Serwisu zostanie zawieszony na okres równy okresowi działania siły wyższej.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich w związku ze świadczeniem przez Mentor S.A. usług pośrednictwa w zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia lub świadczenia usług dostępnych w Serwisie.

§ VIII. REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje i skargi dotyczące serwisu Mentor S.A., postępowania Administratora niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, za pośrednictwem internetowego adresu pocztowego, podanego w zakładce KONTAKT lub na adres pocztowy: Mentor S.A., ul. Szosa Chełmińska 171-181, 87-100 Toruń.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail) oraz zwięzły opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Administrator zwraca się do Użytkownika z wnioskiem o podanie szczegółów problemu.
 4. Administrator rozpatrzy reklamację/skargę Użytkownika w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i przekaże mu swoją odpowiedź w formie odpowiedniej do tej, w jakiej reklamacja/skarga była zgłoszona.
 5. W przypadku niemożności załatwienia reklamacji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, Administrator poinformuje o tym Użytkownika, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.
  • Podstawy reklamacji nie może stanowić:
   powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych
  • inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania Administrator nie odpowiada

§ IX. OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej Serwisu , jak i sposób prowadzenia serwisu – objęte są ochroną prawną, wynikającą z prawa własności intelektualnej, w tym w zakresie regulowanym przez ustawę z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawę z 29 sierpnia 1997r. o ochronie baz danych osobowych, ustawę z 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej oraz ustawę z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§ X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika na stronie internetowej  Serwisu.
 2. Regulamin może zostać zmieniony przez Administratora w każdym czasie.
 3. Zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie w momencie ich umieszczenia na stronie internetowej.
 4. Korzystanie przez Użytkowników z serwisu po wprowadzeniu zmian regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji dla tych zmian.
 5. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy niniejszym regulaminem, a postanowieniami konkretnych umów ubezpieczenia, zawartych za pośrednictwem Mentor S.A., pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.